เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ


เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร/ขาดทุน

เปอร์เซ็นต์ (%) ร้อยละ กำไร/ขาดทุน เป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนสับสนกันพอสมควร จริงๆแล้วการจะเรียนเรื่องนี้ให้เข้าใจจะต้องมีพื้นฐานเรื่องบัญญัติไตรยางค์กันก่อน (เรียนรู้เรื่องบัญญัติไตรยางค์ตอนที่ 1  และ บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 2)

อันดับแรกน้องๆทุกคนต้องรู้กันก่อนว่า คำว่า “เปอร์เซ็นต์ (%)” และคำว่า “ร้อยละ” มีความหมายเดียวกันกล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่สนใจกับ 100 ส่วน

ซึ่งหากโจทย์ถามหา “ร้อยละ” คำตอบที่ได้จะไม่ตามด้วยเครื่องหมาย % หรือหากโจทย์ถามหา % คำตอบจะไม่นำหน้าด้วยคำว่า ร้อยละ  ในจุดนี้ผู้สอนสังเกตุมาว่า มักจะสับสนและตอบผิดกันมามาก

เนื่องจาก “เปอร์เซ็นต์” หรือ “ร้อยละ” เป็นการเที่ยบจำนวนใดๆ กับ 100 ส่วน ดังนั้นหากเราต้องการเขียน % หรือ ร้อยละในรูปเศษส่วนก็สามารถทำได้ดังนี้

เช่น

  1. ร้อยละ 10  =  10/100
  2. 75%  = 75/100
  3. ร้อยละ 45 = 45/100

นั้นเอง


คำพูดหลักๆ คำหนึ่ง ที่มักจะสอนให้เด็กๆพูดกันเสอมในการเรียนเรื่อง “เปอร์เซ็นต์” หรือ “ร้อยละ” มีดังนี้

“ให้ เปอร์เซ็นต์/ร้อยละ มาต้องหารร้อย หาเปอร์เซ็นต์/ร้อยละต้องคูณร้อย”

ตัวอย่าง โจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มา หรือ ให้ร้อยละมา

1. น้ำส้มสายชูปรุงสำเร็จถ้วยหนึ่งมีปริมาณน้ำส้มสายชูกลั่นอยู่ 7% หากน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยมีปริมาณ 150 ลูกบากศ์เซนติเมตร จงหาปริมาณน้ำส้มสายชูกลั่นใน 1 ถ้วย

วิธีทำ

**จากโจทย์สิ่งที่กำหนดมาให้ คือให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาดังนั้นสิ่งที่น้องๆต้องทำคือการนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้มาไปหารด้วย 100 ซึ่งจริงๆแล้วก็คือการแปลง % ให้เป็นเศษส่วนนั้นเอง**


2. ขนมคุ๊กกี้ในขวดโหล แบ่งออกเป็นคุ๊กกี้รสเนย คุ๊กกี้รสช็อคโกแลต และคุ๊กกี้รสวนิลา นับรวมทั้งหมดได้ 250 ชิ้น หากคุ๊กกี้รสช็อคโกแลตคิดเป็นร้อยละ 25 ของทั้งหมดจงหาว่ามีคุ๊กกี้รสช็อคโกแลตทั้งหมดกี่ชิ้น

**จากโจทย์สิ่งที่กำหนดมาให้ คือให้เป็นร้อยละมาดังนั้นสิ่งที่น้องๆต้องทำคือการนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้มาไปหารด้วย 100 ซึ่งจริงๆแล้วก็คือการแปลงร้อยละให้เป็นเศษส่วนนั้นเอง**


ตัวอย่าง โจทย์ให้ “หาเปอร์เซ็นต์” หรือให้ “หาร้อยละ” 

3. นักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 6/1 มีนักเรียนหญิง 35 คนจากนักเรียนทั้งหมด 50 คน จงหาว่าห้อง ป.6/1 มีนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใหร่ของนักเรียนทั้งหมด

**จากโจทย์ให้หาจำนวนนักเรียนชายว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใหร่ คือให้หาร้อยละนั้นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องนึกถึงคือ หาเปอร์เซ็นต์/ร้อยละต้องคูณร้อย โดยให้เปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้ **

2016-04-25 22_51_46-PowerPoint Slide Show - [Presentation1]


4. กานต์ทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 85 คะแนน หากคะแนนเต็มในวิชานี้เท่ากับ 120 คะแนน จงหาว่ากานต์ทำข้อสอบได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ (%)

**จากโจทย์ให้หาว่ากานต์ทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องนึกถึงคือ หาเปอร์เซ็นต์/ร้อยละต้องคูณร้อย โดยให้เปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้ **


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *