หลักการคำนวน (Calculation)

จำนวนนับ

จำนวนเต็ม

ระบบจำนวนจริง 

เลขยกกำลัง

ระบบเลขฐาน

เศษส่วนและทศนิยม

การประมาณค่า

กรณฑ์ที่สอง

เรขาคณิต (Geometry)

พื้นฐานทางเรขาคณิต

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

พื้นที่และปริมาตร

การแปลงทางเรขาคณิต

ความเท่ากันทุกประการ

เส้นขนาน

วงกลม

ความคล้าย

คณิตศาสตร์ประยุกต์

พีทาโกรัส

กราฟ คู่อันดับ

แผนภูมิวงกลม

พาราโบล่า

ความน่าจะเป็น

สถิติ

พีชคณิต

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

ระบบสมการเชิงเส้น

สมการกำลังสอง

เอกนามและพหุนาม

พหุนามและเศษส่วนพหุนาม

พหุนามดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบพหุนาม

บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ อัตราส่วน

อัตราส่วน

ร้อยละ

กำไร ขาดทุน

เงินฝาก ดอกเบี้ย

การวัด

พื้นที่ 

ปริมาตร

น้ำหนัก และ เวลา