การวัด (Measurement) 

หน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ 

หลักการคำนวน (Calculation)

เทคนิคการหารลงตัว 

บวก ลบ คูณ หาร ทำอะไรก่อนดี

เศษส่วน 

ทศนิยม 

จำนวนนับ 

จำนวนเต็ม 

เรขาคณิต (Geometry)

รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม 

รูปวงกลม

พื้นที่ และ ปริมาตร

มุม และ เส้นขนาน 

การนับรูปสามเหลี่ยม 

การนับรูปสี่เหลี่ยม 1 

การนับรูปสี่เหลี่ยม 2 

การนับรูปสี่เหลี่ยม 3 

การนับรูปเรขาคณิตแบบต่อจุด 

…….

เปอร์เซนต์ ร้อยละ อัตราส่วน

บัญญัตไตรยางค์ 1

บัญญัตไตรยางค์ 2

เปอร์เซนต์ ร้อยละ 

กำไร ขาดทุน 

ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ หรม ครน

ตัวประกอบและจำนวนเฉพาะ 

หารร่วมมาก (หรม) 

คูณร่วมน้อย (ครน) 

ตัวอย่างโจทย์ ครน หรม