รูปสามเหลี่ยม (Triangle)


รูปสามเหลี่ยม (Triangle)

รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีคุณสมบัติคือ มีมุม 3 มุม มีจุดยอด 3 จุดยอด และ มีด้าน 3 ด้าน มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180° เสมอ

รูปสามเหลี่ยมแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่

– สามเหลี่ยมด้านเท่า
– สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
– สามเหลี่ยมมุมฉาก
– สามเหลี่ยมมุมแหลม
– สามเหลี่ยมมุมป้าน
– สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
1. มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม
2. มุมภายในรวมกันเท่ากับ 180°

              มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม             

มุมภายในรวมกันเท่ากับ 180°

สูตรการหาความยาวรอบรูปและพื้นที่สามเหลี่ยม

ความยาวรอบรูป = a + b + c

พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = (1/2) × ความยาวฐาน × ความสูง

           

โดย ความยาวด้าน ฐาน และ สูง ต้องตั้งฉากกันเสมอ

—————————————————-

ประเภทของสามเหลี่ยม และวิธีการดูฐานและความสูง

*** จำไว้เสมอว่า ฐาน และ สูง ต้องตั้งฉากกันเสมอ ***

1. สามเหลี่ยมด้านเท่า
– มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน
– มุมภายในมีขนาดเท่ากัน = 60 องศา


a = ความสูง   b = ความยาวฐาน

2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
– มีด้านเท่ากันสองด้านขึ้นไป
– มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน


a = ความสูง   b = ความยาวฐาน

3. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

– ด้านทั้งสามมีขนาดไม่เท่ากัน
– มุมทั้งสามไม่เท่ากัน


a = ความสูง   b = ความยาวฐาน

4. สามเหลี่ยมมุมฉาก
– มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
– โดยมุมฉากมีขนาด 90 องศา

a = ความสูง   b = ความยาวฐาน

5. สามเหลี่ยมมุมแหลม

– มุมทั้งสามเป็นมุมแหลม (น้อยว่า 90 องศา)


a = ความสูง b = ความยาวฐาน
—————————————————————————-

6. สามเหลี่ยมมุมป้าน

a = ความสูง b = ความยาวฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *